תנאי שימוש מערכת "כפר של הטבות"

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני שתעשה שימוש כלשהו בשירותי האתר כפי שבאים לידי ביטוי במערכת זו (אתר hatavot.co.il ).

תנאי השימוש נועדו בכדי להסדיר את השימוש וההתקשרות שבין אלה שעושים שימוש במערכת לבין החברה והם יחולו על כל שימוש שיעשה הלקוח ו/או המשתמש ו/או המבקר במערכת כהגדרתה להלן.
אנא אל תשתמש במערכת בטרם תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. שים לב כי משתמש במערכת מצהיר כי קרא והבין את תנאי השימוש, המשמעויות הנובעות מכך וכי ידוע לו שתנאי השימוש חלים על ההתקשרות שבין הצדדים ומחייבות את הצדדים, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעליה ו/או מי מטעמה אלא בעניין הקשור בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי שימוש אלה.
מדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "מדיניות הפרטיות") כפי שמפורסמת בכתובת hatavot.co.il/?app=terms מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותוכל לשוב ולעיין בשתיהן בכל עת.
תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר מיועד לנשים ולגברים כאחד.

1. הגדרות

אלה יהוו ההגדרות בתנאי שימוש אלה:
 1. "החברה" - חברת ווב-אמפייר.
 2. "האתר" – אתר האינטרנט אשר מופעל על ידה והידוע בכתובתhatavot.co.il .
 3. "המערכת" – פלטפורמה מבוססת WEB ו/או אפליקציות סלולאריות אשר באמצעותן מספקת החברה שירותים לבתי עסק ו/או ללקוחות קצה ו/או לגולשים מזדמנים.
 4. "בית עסק" – בית עסק ו/או לקוח אשר עימו התקשרה החברה במטרה שירכוש את שירותי החברה המסופקים באמצעות המערכת.
 5. "לקוח קצה"- משתמש שנרשם באתר לשירותי האתר ואשר הינו לקוח קיים או פוטנציאלי של בית העסק ו/או לקוח של החברה ו/או גולש מזדמן.
 6. "משתמש" – כל משתמש ו/או מבקר ו/או צופה במערכת שהנו בית עסק ו/או לקוח קצה.
 7. "תוכן פרסומי" – תוכן שנוגע למוצרים ו/או שירותים ו/או מידע של צד ג'.
 8. "אתר צד שלישי'" – אתר אשר קישור אליו (" Link") מופיע במערכת והוא אינו בבעלות ו/או באחריות החברה.

2. שירותי המערכת

החברה היא המפתחת והמשווקת של מערכת המספקת פתרונות שיווק דיגיטליים, המיועדת לשימוש של בתי עסק, עמותות וגורמים אחרים, אשר מתאפיין בפרסום למגזר החרדי באזור כפר חב"ד ועוד.
החברה כשלעצמה אינה מייצרת ו/או מייבאת ו/או מוכרת ו/או מספקת מוצרים כלשהם שהינם בעלי רלוונטיות לשירותים שניתנים באמצעות המערכת, ואין לראות בה כזו, אלא כמספקת תשתית לבתי עסק לפרסום באמצעות המערכת.

3. אחריות החברה

 1. על אף שהחברה עושה מאמצים סבירים לכך הרי שהחברה אינה מתחייבת ששירותיה באמצעות המערכת לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או ללא טעויות ו/או מבלי גישה בלתי-מורשית .
 2. המערכת מסופקת לך "כמות שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ומבלי כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא.
 3. אתה מאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירות ו/או המערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך.
 4. אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי שימוש אלה, קיבלת על עצמך את תנאי האחריות והגבלת האחריות של החברה וכן את האחריות שחלה עליך בהתאם לתנאי השימוש, כי הינך מודע לכך שאלה מהווים חלק מהותי מתנאי השימוש, ואתה מאשר כי הדברים נלקחו על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.
 5. המשתמש מאשר כי בכל מקרה של נזק, אחריותה של החברה בשל רשלנותה או בשל הפרה מכוונת של התחייבויותיה על פי תנאי השימוש תהא מוגבלת לסכום הנזק הישיר, קרי לעלות השירותים שרכש המשתמש מהחברה במהלך העסקה שבין המשתמש לחברה נשואת הנזק הנטען על ידי המשתמש.
 6. המשתמש מאשר כי מנהליה ועובדיה של החברה אינם אחראים לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח במישרין ו/או בעקיפין למוצר ו/או לשירותים שהוא מספק. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף ו/או אחר לרבות נזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או נסיבתיים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

4. תוכן פרסומי

 1. באמצעות המערכת יובא לידיעתך תוכן פרסומי, כמוגדר בסעיף 1.9 שלעיל, הכולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, המבקשים להציע מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע. תכנים אלה יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בוידאו או בקול.
 2. החברה לא תישא כלפיך ו/או כלפי כל צד ג' כל אחריות בעניין תוכן פרסומי שהובא לידיעתך באמצעות המערכת. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את התוכן הפרסומי האמור או בודקת את אמיתותו. מלוא האחריות בעניין תוכן פרסומי תחול אך ורק על המפרסם והחברה לא תהיה צד לעסקה שבין המפרסם לבין משתמש ו/או צד ג'.
 3. נתוני העסקים המתפרסמים ב"אינדקס העסקים" ובמיקומים על גבי המפה אינו מחויב להיות עדכני או נכון. המידע יעודכן בהתאם לבקשות בעלי העסקים. באם ידוע לך על מידע שאינו נכון, ניתן לפנות לחברה דרך עמוד יצירת קשר ולהסב את תשומת הלב לתיקונה.

5. זכויות קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני במערכת הינן רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגראפי של האתר, הטקסטים שבו, הלוגו, העיצובים, התמונות, התצלומים, האייקונים, הכפתורים, האוספים, הנתונים, התוכנה, ממשקי המשתמש, בסיסי הנתונים וכל פרט אחר הנוגע לאתר.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או לתרגם, טקסטים, תמונות, נתונים או כל מידע אחר מן המערכת מבלי לקבל את רשותה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב. כמו-כן, אין לעשות כל שימוש מסחרי בטקסטים, בתמונות או בנתונים המתפרסמים במערכת, או בפרטים אחרים המתפרסמים במערכת בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. אין להשתמש בנתונים המופיעים במערכת לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. השם "כפר של הטבות" וסימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) - הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה מאת החברה בכתב ומראש.
 5. החברה והמערכת שומרים ומכבדים זכויות יוצרים של אחרים. אם אתה מאמין שתכני המערכת או כל מידע אחר המופיע בה, לרבות תמונות, גרפיקה, טקסט, צלילים, מוסיקה וקטעי וידאו מפרים את זכויות היוצרים שלך או של אחרים, אנא צור קשר עם החברה בהתאם לדרכי התקשורת המפורסמים להלן.
 6. מובהר כי מבלי לגרוע מכל האמור במקום אחר, הפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה או של צד ג' מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש. לחברה שמורה הזכות, בכל מקרה של יסוד סביר להפרת זכויות קניין רוחני על ידך, להפסיק לאלתר את ההתקשרות עימך ולך לא תקום כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות להשבה במקרה כגון זה.
 7. ככל שתעביר לחברה הערות, הצעות ו/או חומרים הנוגעים לפיתוח, לעיצוב ו/או לקידום המערכת , הרי שהחברה אינה מתחייבת לעשות בהצעות אלה שימוש וגם אם תעשה כן הרי שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגינן, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

6. שינויים במערכת, הפסקת השירות ותמיכה

 1. על החברה לא חלה כל חובה לספק תמיכה ו/או תחזוקה ו/או שדרוגים ו/או שינויים ו/או גרסאות חדשות של המערכת.
 2. החברה תהיה רשאית לעדכן את השירותים, היקפם, זמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים אחרים. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או עקב תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את פעילות המערכת באופן מלא או חלקי וככל שתעשה כן הרי שהחברה תיידע אותך על כך זמן סביר מראש.
 4. ככל שמצאת תקלה ו/או שהתועלת ו/או שההנאה שלך מן המערכת נפגמה הרי שהינך מתבקש לפנות לחברה בהתאם לדרכי התקשורת שלהלן. מובהר כי החברה תטפל בהערות ו/או בתקלות שיועלו בפניה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 5. האתר הינו אתר כשר ואינו פעיל בשבתות ומועדי ישראל

7. קישורים לאתרי צד שלישי

החברה אינה אחראית לגבי הזמינות, התוכן, המוצרים, השירות, השימוש באתרי צד שלישי וכן באתרים שהכניסה אליהם נעשתה דרך אתר צד שלישי. החברה אינה מציגה כל התחייבות או מצג לגבי התוכן ואיכות המוצרים ו/או השירותים של אתר צד שלישי. הקישורים לאתר צד שלישי באתר אינם מעידים על אימוץ, בעלות או אחריות כלשהי של החברה לגבי אתר צד שלישי. המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שהוא נושא בכל הסיכונים הקשורים בכניסה ובשימוש באתר צד שלישי ומסכים כי לחברה אין ולא תהא כל אחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם או עלול להיגרם מהכניסה ו/או השימוש ו/או ההתקשרות עם אתר צד שלישי.

8 אבטחת מידע

החברה נוקטת באמצעים סבירים על מנת להבטיח את סודיות המידע שברשותה לרבות נהלי אבטחה ואמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים. עם זאת, יתכנו מקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון בהם עלול המידע להימחק (באופן מלא או חלקי) ו/או שיעשה בו שימוש לא מורשה על ידי צד שלישי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש או למי מטעמו בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או שימוש לא מורשה ו/או חשיפת המידע, למעט במקרה שנבע מרשלנות החברה.

9. אחריות למוצרים ולשירותים המפורסמים

 1. מובהר בזאת כי החברה ו/או הגורם המתפעל אינם מתחייבים כי המחירים בפרסומים השונים נמוכים מהמחירים בהם ניתן לרכוש מוצרים/שירותים בדרך אחרת. החברה ו/או הגורם המתפעל אינם אחראים בשום אופן למחירים אשר יקבעו במהלך מבצעים שיערכו בתי עסק בעצמם ו/או בשיתוף אחרים.
 2. החברה אינה אחראית לטיב המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידי בתי עסק, לרבות זמני אספקתם, זמינותם, טיבם, איכותם, עמידותם, מחיריהם, המפרט הטכני שלהם וכיו"ב.
 3. המוצרים והשירותים המוצגים באתר/באפליקציה מוצעים על ידי בתי העסק והספקים השונים והם האחראים הבלעדיים לתוכנם, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה או כל מידע שנמסר או מפורסם בכל הנוגע לבתי העסק ו/או למוצרים ו/או לשירותים המוצעים על ידיהם – לפי העניין, בכל אמצעי פרסום ולחברה ו/או לגורם המתפעל אין כל אחריות בגין האמור או הנובע הימנו.
 4. המוצרים באתר/באפליקציה מוצגים בתום לב ובאחריות בתי העסק, ואין בהצגתם באתר/אפליקציה משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש כי לא תחול על החברה כל אחריות בקשר עם המפורט לעיל, באופן ישיר ו/או עקיף.
 5. כל המידע בדבר המוצרים המוצעים באפליקציה נכון לרגע בו הוצג המידע. על אף שהחברה והגורם המתפעל עושים כמיטב יכולתם למנוע זאת, יתכנו שיבושים, טעויות אנוש, תקלות מחשב, טעויות סופר וכו'. לפיכך, על הלקוח לוודא מול בית העסק את כל האמור בעמוד ההטבה/הפרסום של המוצר, ולוודא שהיא מתאימה לצרכיו.
 6. התמונות והצילומים באתר/באפליקציה ו/או באמצעי הפרסום השונים לגבי מוצרים ושירותים המוצעים מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר/השירות.

10. שונות

 1. בכל שאלה ועניין הנוגעים לתנאי שימוש אלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל info@hatavot.co.il או בהתאם להנחיות המפורטות בדף 'צור קשר' באתר.
 2. הלקוח מבין ומסכים כי על התקשרותו עם החברה ותנאי שימוש אלה חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים בתל אביב, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של כל מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת לשירות ו/או לאתר ו/או למערכת ו/או שהחברה הינה צד לה.
 3. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה ע"פ תקנון זה.